Libelle Doodle Alchemy Animals Lösung

Wie macht man Libelle in Doodle Alchemy Animals?

Was kann man mit Libelle in Doodle Alchemy Animals machen?

Kombiniere mitErzeuge
KrokodilLibelil

Walkthrough für Libelle in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben = Bakterie
  2. Bakterie + Erde = Wurm
  3. Erde + Wurm = Käfer
  4. Käfer + Flügel = Wespe
  5. Sumpf + Wespe = Libelle
Doodle Alchemy Animals Lösung