Hummel Doodle Alchemy Animals Lösung

Wie macht man Hummel in Doodle Alchemy Animals?

Was kann man mit Hummel in Doodle Alchemy Animals machen?

Kombiniere mitErzeuge
BieneHornisse

Walkthrough für Hummel in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben = Bakterie
  2. Bakterie + Erde = Wurm
  3. Erde + Wurm = Käfer
  4. Käfer + Flügel = Wespe
  5. Gift + Wespe = Biene
  6. Biene + Wespe = Hummel
Doodle Alchemy Animals Lösung